Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
07.10.
2020
ZÁKON O ODPADOCH, Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov, zmeny od 1.7.2021
Kategória: semináre Vydané dňa:08.09.2020 (23x prečítané)
Program:

BLOK I.
- Prehľad právnych predpisov v OH a prijaté a pripravované zmeny
- Prehľad povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
> základné pojmy - zmeny, základné povinnosti držiteľov odpadov
> evidenčná a oznamovacia povinnosť
> nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
> špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti výrobcov
- Osobitné prúdy odpadov, odpadové oleje, stavebné odpady
- Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinnosti
- Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
- Informačný systém odpadového hospodárstva
- Správne delikty – prehľad

BLOK II.
- Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení, novely
- Diskusia k problémom účastníkov a konzultácie na aktuálne témy

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o. - odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti
a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov

Účastnícky poplatok (osoba s DPH): 85,- EUR
65,- EUR - člen SOPK, SPOK

ONLINE PRIHLÁSENIE: http://www.za.scci.sk/online

Kontakt :
Jozef Štrbák
T: 041-7235 103, -655
E: clenza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora