Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.09.
2020
KOMUNIKÁCIA, MOTIVÁCIA A MANIPULÁCIA V PRAXI
Kategória: semináre Vydané dňa:24.08.2020 (50x prečítané)
Semináre sú určené pre: manažérov a vedúcich pracovníkov, ktorí vo svojej praxi potrebujú presviedčať svojich podriadených, resp. klienta, pre obchodných manažérov, obchodníkov, predajcov, marketingových pracovníkov...

23.9.2020 KOMUNIKÁCIA A MOTIVÁCIA V PRAXI
• Ovládnutie komunikačnej situácie pomocou jazykových a mimojazykových prostriedkov
• Cielená komunikácia - ako pomocou komunikácie dosahovať dopredu vytýčené ciele
• Fázy presviedčania a ich používanie v praxi
• Zvládanie komunikácie pod zvýšeným tlakom a stresom
• Motivácia ako efektívny prostriedok k dosahovaniu stanovených cieľov
• Motivačné činitele podporujúce zvýšenie pracovných výkonov
• Prípadové štúdie ich rozbor

8.10.2020 MANIPULÁCIA V PRAXI
• Úvod do manipulácie – vysvetlenie pojmov a etickej roviny manipulácie
• Oblasti využitia manipulatívnych techník
• Sociálne a psychologické ovládanie situácií
• Jazykové ovládanie situácií – jazykové vzorce a spôsoby ich využitia
• Argumentačné vzorce a spôsoby ich využitia
• Príprava na zložité komunikačné situácie
• Spoločné prvky a vzájomná súvislosť v komunikácii, motivácii a manipulácii

Lektor:Mgr. Juraj Kvas

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 60 € s DPH/deň
Nečlen SOPK: 90 € s DPH/deň

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora