Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.05.
2020
Webinár: aktuálne otázky osvedČovania udalosti vyššej moci/Force MajeUre – pandémie COVID-19
Kategória: semináre Vydané dňa:18.05.2020 (675x prečítané)

Termín konania: 28. mája 2020 (štvrtok) o 9:50 hod.

Webinár je určený: pre riadiacich pracovníkov obchodných spoločností a pre pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov zabezpečujúcich vývozy, dovozy a reexporty z/do  SR alebo zabezpečujúcich výrobnú spoluprácu a investovanie v zahraničí na základe medzinárodných kontraktov, ktorých plnenie sa dotýka pandémia COVID-19.

Ciele webinára:

  • Osvedčovanie vyššej moci počas pandémie COVID-19; kategórie účinkov (dôsledkov) COVID-19 na dodávateľsko-odberateľský reťazec s ohľadom a pozíciu slovenského podniku (vstupy – vlastná výroba alebo služby – odbyt) v zahraničnom obchode a tuzemskom obchode;
  • Formálne náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o vyššej moci ( ŽoV OVM) a podporných dokladov pre zahraničný obchod, resp. vyhlásenia žiadateľa o vzniku udalosti vyššej moci pre tuzemský obchod. Vzory OVM na COVID-19, podľa dôsledkov a pozície slovenského podniku v odberateľsko-dodávateľskom reťazci. Poplatky za vydanie OVM, resp. vidovanie Vyhlásenia o udalosti vyššej moci na pracoviskách SOPK

Webinár poskytne priestor pre výmenu skúseností, diskusiu a zodpovedanie aktuálnych otázok hospodárskej praxe, spojených so osvedčovaním udalosti vyššej moci – pandémie COVID-19.

Lektor: Ing. Juraj Knopp, CSc. , konzultant-špecialista SOPK

Program webinára:
9:50Otvorenie seminára
Ing. Jozef Rajtar, riaditeľ ÚMS SOPK
10:00Stručná definícia pandémie COVID-19 ako udalosti vyššej moci, podľa odporúčaní ICC/MOK. Klauzula kúpnej zmluvy o Vyššej moci/ Force Majeure.
10:30Osvedčovanie vyššej moci počas pandémie COVID-19; kategórie účinkov (dôsledkov) COVID-19 na dodávateľsko - odberateľský reťazec a pozíciou slovenského podniku v danom reťazci (vstupy – vlastná výroba alebo služby – odbyt) v zahraničnom obchode, resp. v tuzemskom obchode;
11:00Formálne náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o vyššej moci ( ŽoV OVM) a podporných dokladov pre zahraničný obchod, resp. vyhlásenia žiadateľa o vzniku udalosti vyššej moci pre tuzemský obchod.
11:30Vzory OVM na COVID-19, podľa dôsledkov a pozície slovenského podniku v odberateľsko-dodávateľskom reťazci. Poplatky za vydanie OVM, resp. za „vidovanie“ Vyhlásenia o udalosti vyššej moci na pracoviskách SOPK.
12:00Diskusia (otázky a odpovede)

Účastnícky poplatok za jednu osobu:

  • člen SOPK: - registrovaný účastník člena SOPK má bezplatný prístup
  • nečlen SOPK: 40,00 € ( cena s 20% DPH)

Spôsob platenia účastníckeho poplatku: Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 26.05.2020 bankovým prevodom na účet SOPK:
Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK 85 1100 0000 002621005225,
VS: 13112019, KS: 0308

Účastnícky poplatok je zmluvná cena podľa zákona o cenách. Zahrňuje náklady spojené s prípravou a realizáciou webinára.
SOPK JE PLATITEĽOM DPH!

Identifikačné údaje SOPK:
Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Grösslingová 4,
816 03 Bratislava,
IČO: 30842654; IČ DPH: SK 2020815236

Elektronická registrácia účastníkov seminára prebieha do 26. mája 2020

Potvrdenie účasti: Registrácia účastníka člena SOPK bude potvrdená spätným emailom. Registrácia ostatných účastníkov ti bude akceptovaná po overení zaplatenia účastníckeho poplatku na uvedený účet. SOPK vystaví, na požiadanie účastníka, vyúčtovaciu faktúru (daňový doklad), ktorý mu odošle po skončení webinára.

Storno: Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia, webinára sa však môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti.
Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora