Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.05.
2020
ZMENA TERMÍNU!!! ZÁKON O ODPADOCH, Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov od 1.1.2020
Kategória: semináre Vydané dňa:20.02.2020 (57x prečítané)
Seminár sa mal pôvodne konať 23. marca 2020

Miesto: zasadačka SOPK ŽRK, Hálkova 31, Žilina, od 9.00 do cca. 14.00 hod.

Program:

BLOK I.
- Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva – schválené zmeny
- Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
- Prehľad povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
* základné pojmy, základné povinnosti držiteľov odpadov
* evidenčná a oznamovacia povinnosť
* nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
* špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti výrobcov
- Osobitné prúdy odpadov, stavebné odpady, komunálny odpad
- Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
- Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
- Zodpovednosť za porušenie povinnosti – prehľad

BLOK II.
- Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení, zmeny
- Diskusia k problémom účastníkov a konzultácie na aktuálne témy

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o. - odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

ONLINE PRIHLÁSENIE: http://www.za.scci.sk/online

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora