Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.11.
2018
INTRASTAT-SK
Kategória: semináre Vydané dňa:10.10.2018 (15x prečítané)
CIEĽ SEMINÁRA: Informovať účastníkov seminára o systéme INTRASTAT-SK a jeho uplatňovaní v praxi a zmenách v roku 2019. Seminár je určený pre pracovníkov, ktorí sú vo firme zodpovední za vedenie evidencií a ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT, súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obch. transakcií medzi členskými štátmi EÚ.

PROGRAM:
8,30 – 9,00 Prezentácia
9,00 – 15,00 Prednášky na tému
- AKTUÁLNE ZMENY
- LEGISLATÍVA, základné pojmy používané v systéme INTRASTAT-SK
- VZNIK A ZÁNIK SPRAVODAJSKEJ POVINNOSTI, spôsob určovania spravod. povinnosti, štatistické prahy, sledované obdobie
- VZŤAH DPH A INTRASTAT hlásenia , najčastejšie chyby v praxi
- OBSAH JEDNOTLIVÝCH ODSEKOV INTRASTAT-SK hlásenia, typy formulárov, spôsob ich vyplňovania
- OPRAVY vykazovaných údajov (opravné hlásenia, nulové hlásenia, rušenie hlásenia, rušenie položky)
- ŠPECIFICKÉ TOVARY A TRANSAKCIE -spracovanie, opravy, dobropisy, leasing, software, reklamácie, nepriamy dovoz a vývoz
- ELEKTRONICKÉ PREDKLADANIE hlásenia INTRASTAT-SK prostredníctvom off-line aplikácie alebo web. aplikácie prostredníctvom Internetu
- Diskusia, záver

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Základný poplatok: 70,- €/ osoba ( s DPH)
Člen SOPK, SPOK: 60,- €/ osoba (s DPH)

Kontakt:
Katarína Machovičová
t.:041-7646 966
e-mail: colneza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora