Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.10.
2017
ZÁKON O ODPADOCH, POVINNOSTI FIRIEM PODĽA USTANOVENÍ ZÁKONA č.79/2015 Z.z. O ODPADOCH A VYKONÁVACÍCH PREDPISOV, ZMENY 2017
Kategória: semináre Vydané dňa:19.09.2017 (40x prečítané)
Program:

BLOK I.
* Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
* Posledné schválené zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
* Pripravované zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
* Prehľad povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
- základné pojmy, základné povinnosti držiteľov odpadov
- evidenčná a oznamovacia povinnosť
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
- špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
* Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti výrobcov
* Špecifické povinnosti pre výrobcov niektorých vyhradených výrobkov
* Osobitné prúdy odpadov, stavebné odpady, komunálny odpad
* Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
BLOK II.
Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení
Diskusia k problémom účastníkov a konzultácie na aktuálne témy

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o.
- odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie
odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Účastnícky poplatok (osoba):
60,- + DPH = 72,- EUR
45,- + DPH = 54,- EUR - člen SOPK

NA AKCIU SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ AJ ONLINE: http://www.za.scci.sk/online

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora